Upamiętnienie założycieli szkoły

Opublikowano: wtorek, 19 październik 2021 Joanna Kasprzyk

15 października 2021 r. zapisze się w historii naszej szkoły jako dzień, w którym świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej, a uczniowie klas pierwszych składali ślubowanie, ale przede wszystkim jako dzień, w którym odsłonięto tablicę upamiętniającą założycieli naszej szkoły: Czesławę i Aleksego Siemionowów oraz Stanisława Raciborskiego.

Pomysł upamiętnienia postaci założycieli szkoły zrodził się w Stowarzyszeniu Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego. Członkowie stowarzyszenia podjęli szereg działań w celu jego realizacji, odbyli szereg spotkań i przeprowadzili zbiórkę pieniędzy na pokrycie kosztów wykonania tablicy. Realizację projektu powierzono artyście rzeźbiarzowi Karolowi Badynie, profesorowi Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Tablica została umieszczona na frontonie szkoły przy drzwiach wejściowych do budynku.

Uroczystość uczczenia pamięci założycieli szkoły zgromadziła wielu gości. Przybyli przedstawiciele władz samorządowych w osobach starosty Powiatu Wadowickiego Eugeniusza Kurdasa i wicestarosty Beaty Smolec oraz burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego. Duchowieństwo reprezentowali: proboszcz parafii w Kalwarii Zebrzydowskiej ks. kan. Wiesław Cygan oraz absolwenci liceum z 1965 r.: ks. kan. Antoni Płaczek i ks. Stanisław Janicki. Przybyli radni powiatu wadowickiego: wiceprzewodniczący Rady Powiatu Grzegorz Opyrchał, Marek Cimer – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Promocji Powiatu Rady Powiatu Wadowickiego oraz radny powiatowy Ireneusz Kowalczyk. Byli obecni członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego w Kalwarii Zebrzydowskiej, w tym zarząd stowarzyszenia w osobach: prezes Anny Kolasy, wiceprezes Krystyny Kuchareczko, sekretarz Barbary Drozdowskiej i skarbnika Elżbiety Login. Przybyli dyrektorzy szkół i instytucji kultury z terenu miasta: dyrektor ZS nr 1 im. M. Zebrzydowskiego Maria Mlak, dyrektor Biblioteki Publicznej im. S. Wyspiańskiego Bogusława Moskała, dyrektor SOSW Małgorzata Pasternak oraz dyrektor CKSiT Andrzej Burdek. Gościliśmy też prezesów lokalnych stowarzyszeń: Krystynę Dudę (Towarzystwo Przyjaciół Kalwarii Zebrzydowskiej), Mieczysława Logina (Płuca Kalwarii) i Zbigniewa Sarapatę (wiceprezesa Stowarzyszenia Pomocy Szkole).

Zaproszenie na uroczystość przyjęli także emerytowani nauczyciele naszej szkoły. Przybyła pani Józefa Łabiak - wieloletnia nauczycielka geografii w naszej szkole, ale także – co zwłaszcza warte podkreślenia – osoba, która pamięta początki naszej szkoły. W 1945 r. Pani Profesor rozpoczęła naukę w nowo otwartej szkole (która nosiła wówczas nazwę: Prywatne Gimnazjum Zrzeszenia Nauczycieli) i w 1947 r. zdała tu tzw. małą maturę.

Spośród emerytowanych nauczycieli gościliśmy też panie: Janinę Dańko, Weronikę Rzącę i Ewę Starzak. Nie zabrakło również przedstawicieli Rady Rodziców: przewodniczącej Anny Bal i sekretarza Bożeny Warmuz.

Swoją obecnością zaszczyciła nas, jako osoba związana z założycielami szkoły, córka dyrektora Aleksego Siemionowa pani Teresa Caban.

Uroczystość poprowadzili: przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Liliana Zagórda i Kamil Pasierbek z klasy 3b.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: starosta Eugeniusz Kurdas, wicestarosta Beata Smolec, burmistrz miasta Augustyn Ormanty, dyrektor ZSiPO Piotr Janusiewicz, przewodnicząca SU Liliana Zagórda i prezes SAiSLO Anna Kolasa. Tablicę poświęcili ks. proboszcz Wiesław Cygan i księża-absolwenci liceum: ks. Antoni Płaczek i ks. Stanisław Janicki.

Pani Monika Rausz, członek Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum wygłosiła laudację, w której przybliżyła sylwetki i dokonania profesorów – założycieli szkoły.

Córka państwa Siemionowów, Teresa Caban, wspominała działalność swoich rodziców w czasie II wojny światowej, kiedy to prowadzili w Kalwarii, w prywatnych domach i na plebanii, tajne nauczanie, narażając własne życie - w przypadku wykrycia ich działalności przez niemieckiego okupanta groziło to wywiezieniem ich do obozu koncentracyjnego. Pani Teresa Caban wyraziła też wielką wdzięczność inicjatorom i realizatorom idei powstania tablicy, dzięki którym pamięć o jej rodzicach będzie ciągle żywa wśród kolejnych pokoleń młodzieży kształcącej się w murach kalwaryjskiego liceum.

Po jej wystąpieniu głos zabrali przedstawiciele władz samorządowych.

Pani Wicestarosta Beata Smolec w swoim przemówieniu pogratulowała Stowarzyszeniu Absolwentów i Sympatyków LO pomysłu upamiętnienia postaci założycieli liceum. Zwróciła uwagę uczestników uroczystości na rolę historii w naszym życiu oraz konieczność ciągłego poszerzania swoich możliwości. Nauczycielom złożyła serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji, a całej społeczności szkolnej życzyła, aby w swoim życiu kierowali się hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna”, które widnieje na pamiątkowej tablicy poświęconej TG „Sokół”, umieszczonej na frontonie budynku szkoły.

Burmistrz Augustyn Ormanty podkreślał z kolei ogromne znaczenie kalwaryjskiego liceum dla rozwoju miasta i kształtowania jego elity intelektualnej.

W swoim przemówieniu Prezes stowarzyszenia Anna Kolasa podziękowała wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację idei upamiętnienia założycieli szkoły i organizację uroczystości, wręczyła bukiety kwiatów pani Teresie Caban, dyrektorowi Piotrowi Janusiewiczowi i profesorowi Karolowi Badynie. Dyrektor szkoły dziękował z kolei Pani Prezes i  członkom stowarzyszenia za ich cenną inicjatywę i działania podjęte dla jej realizacji.

Jako że uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej zbiegła się w czasie z obchodami Dnia Edukacji, program artystyczny, przygotowany przez klasę 1  pod kierunkiem pani mgr Katarzyny Kołacz, podkreślał ogromną rolę nauczycieli w procesie edukacji. Za pomocą montażu słowno-muzycznego uczniowie wyrazili swoją wdzięczność i uznanie dla pięknej, choć trudnej pracy pedagogów.

Jednym z punktów uroczystości było także ślubowanie uczniów klas pierwszych, po którym już oficjalnie stali się oni pełnoprawnymi członkami naszej szkolnej społeczności.

Na zakończenie wszyscy goście otrzymali bukiety wrzosów jako pamiątkę i wyraz podziękowania za wzięcie udziału w tych ważnych dla kalwaryjskiego liceum wydarzeniach.