Opublikowano: wtorek, 14 lipiec 2020 Maria Nowak Drukuj

Klasa językowo-medialna z elementami psychologii

Przedmioty rozszerzone:
- język polski
- historia
- język angielski

Przedmiot uzupełniający: elementy psychologii

Jest to oferta skierowana do uczniów chcących  rozwijać zainteresowania i zdolności humanistyczne, językowe, medialne oraz psychologiczne.

Uczniowie tej klasy mogą doskonalić wszystkie sprawności językowe w oparciu o aktywizujące metody nauczania, pracować w małych grupach dobranych pod względem stopnia zaawansowania, zdobywać wiedzę w komfortowych warunkach w tzw. laboratorium językowym w oparciu o najnowsze technologie informacyjne z użyciem tablicy interaktywnej. W ciągu czterech lat nauki uczniowie mają możliwość biegłego opanowania języka angielskiego w mowie i piśmie. Zdobywają również wiedzę w zakresie literatury, kultury, historii i realiów anglojęzycznego obszaru językowego. Poza tym chętnie uczestniczą w wymianie międzynarodowej  z Anglią i Niemcami. Corocznie uczniowie tej klasy z sukcesem biorą udział w konkursach językowych: Powiatowym Konkursie Shamrock, Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Angielskiego i Niemieckiego i innych. To wszystko pozwala im pomyślnie zdać nie tylko egzamin maturalny, ale również egzaminy na certyfikaty językowe.

Podczas zajęć z dziedziny psychologii uczniowie poznają tajniki ludzkiego umysłu, mechanizmy rządzące zachowaniem człowieka, jego sferą emocjonalną i nabywają umiejętności tworzenia właściwych relacji z innymi ludźmi.

Język polski realizowany na poziomie rozszerzonym dodatkowo wzbogacony jest  o zajęcia dziennikarskie, w czasie których młodzież  poznaje tajniki pracy w gazecie i innych mediach, rozwija swe indywidualne zdolności. Owocem tych zajęć jest gazeta szkolna „Persyflaż” oraz udział w konkursach publicystycznych.

Edukacja w tej klasie z rozszerzonymi: językiem polskim, historią i językiem obcym umożliwia uczniom dobre przygotowanie się do matury z tych przedmiotów. To dobry start na takie kierunki studiów, jak: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, filologia polska, angielska lub inna, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, psychologia, socjologia, europeistyka, politologia, archeologia, zarządzanie kulturą i wiele innych.

 

    

   

  

        

 

   

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307