Nowe pomoce dydaktyczne

Opublikowano: piątek, 01 wrzesień 2023 Joanna Kasprzyk

         W ramach realizacji projektu grantowego pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół   i placówek oświatowych 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 nasza szkoła otrzymała 7 komputerów stacjonarnych II Dell Vostro 3719, oprogramowanie aplikacyjne Microsoft Office 2021, oprogramowanie graficzne CorelDRAW i monitor interaktywny 65”.
 

Projekt realizowany był w formule grantowej, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Celem Zadania grantowego było wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół branżowych, techników oraz szkół dla dorosłych i szkół policealnych) poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19. Wnioskodawcą był Powiat Wadowicki.  Kwota Grantu dla Powiatu Wadowickiego wyniosła 75 000,00 zł. Szkoły, które otrzymały wsparcie tj. niezbędne urządzenia cyfrowe i narzędzia umożliwiające lub ułatwiające naukę zdalną (sprzęt TIK -Technologie Telekomunikacyjno-Informacyjnej), w tym dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach projektu to: I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Andrychowie, I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej i  I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

Monitor interaktywny został zamontowany w sali przedmiotów humanistycznych, a komputery wraz z oprogramowaniem będą rozmieszczone w siedmiu salach lekcyjnych. Program graficzny Corel będzie wykorzystywany do realizacji programu nauczania informatyki.

Zdjęcia nowych pomocy dydaktycznych w Galerii zdjęć.

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307