Opublikowano: piątek, 15 marzec 2024 Joanna Kasprzyk Drukuj

I.        Regulamin opracowała Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły zarządzeniem nr 9/2024 z dnia 7 lutego 2024 r.

 Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zmianami)

2.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 2431 z późn. zmianami).

3.    Zarządzenie nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust.3 ustawy - Prawo oświatowe i  na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025

4.    Zarządzenie nr 11/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lutego 2024r. zmieniające zarządzenie nr 56/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 października 2023r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 wraz z załącznikami.

 

II.   Posiedzenie Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej odbyło się dnia 05.03.2024r.   

III.  Komisja podjęła następujące ustalenia:

 

  1. Rekrutacja w ZSiPO im. M. Kopernika obejmuje jeden typ szkoły: 4-letnie liceum ogólnokształcące.
  2. 1 września 2024 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych istnieje możliwość utworzenia następujących oddziałów klas pierwszych:

 

L.p. Klasa Liczba miejsc Rozszerzenia Umowna nazwa Przedmioty uzupełniające
1 A 30

matematyka, język angielski geografia

politechniczno-turystyczna z elementami biznesu język angielski w biznesie
2 B 30

język polski, historia,język angielski

językowo-medialna z elementami psychologii elementy psychologii
3 C 30 biologia,chemia, język angielski medyczna z elementami ratownictwa medycznego -
4 D 30 geografia, WOS mundurowa: wojskowa, policyjna, pożarnicza, służb więziennych przysposobienie mundurowe
5 E 30 język polski, biologia, język angielski
socjalno-społeczna z elementami psychologii elementy psychologii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Kryteria rekrutacji do 4-letniego liceum ogólnokształcącego

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży na podbudowie programowej szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 200 punktów. Punkty te będą sumą:

  • punktów za egzamin ósmoklasisty - maksymalnie 100 punktów (patrz pkt. IV.1)
  • punktów za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z czterech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych - maksymalnie 72 pkt. (patrz pkt. IV.2)
  • ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 7 punktów(patrz pkt. IV.3)
  • szczególnych osiągnięć ucznia – maksymalnie 18 punktów (patrz pkt. IV.4)
  • aktywnością społeczną – maksymalnie 3 punkty (patrz pkt. IV.5)

 

1. Punkty, które gromadzi kandydat za egzamin ósmoklasisty – maksymalnie 100 punktów.

 

język polski wynik procentowy egzaminu x 0,35 (maksymalnie 35 pkt)
matematyka wynik procentowy egzaminu x 0,35 (maksymalnie 35 pkt)
język obcy nowożytny wynik procentowy egzaminu x 0,30 (maksymalnie 30 pkt)

 

2. Za oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej z czterech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyznaje się następujące ilości punktów:

 ·         celujący - 18 pkt

·         bardzo dobry - 17 pkt

·         dobry - 14 pkt

·         dostateczny - 8 pkt

·         dopuszczający - 2 pkt.

 

Za oceny na świadectwie kandydat może otrzymać maksymalnie 72 punkty.

Przedmioty punktowane w poszczególnych klasach:

 

Klasa Przedmioty punktowane

politechniczno-turystyczna z elementami biznesu

j. polski j. obcy matematyka, geografia
językowo-medialna z elementami psychologii j. polski j. obcy matematyka, historia

medyczna z elementami ratownictwa medycznego

j. polski j. obcy matematyka, biologia

mundurowa: wojskowa, policyjna, pożarnicza, służb więziennych

j. polski j. obcy matematyka, WOS
socjalno-społeczna z elementami psychologii j. polski j. obcy matematyka, biologia

 

3. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 pkt.

4. Za szczególne osiągnięcia ucznia:

4.1. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

·         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt

·         tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt

·         tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

4.2. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym albo ogólnopolskim:

·         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt

·         tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - 7pkt

·         tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego - 5 pk.

4.3. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim, organizowanym przez kuratora oświaty:

 ·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt

·         dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 pkt

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt

·         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt

·         tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 pkt

·         tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.

 

4.4 Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.6 Ustawy o systemie oświaty:

·         dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt

·         dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego - 7 pkt

·         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 pkt

·         tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - 5 pkt.

 

4.5. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. 4.1. do 4.4. artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 ·        międzynarodowym - 4 pkt

·         krajowym - 3 pkt

·         wojewódzkim - 2 pkt

·         powiatowym - 1 pkt.

 

4.6.  W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust.1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia uzyskane
w tych zawodach w dowolnej klasie szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do przyznania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

4.7. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty, musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

 5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 pkt.

 6. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych zwolnionym z egzaminu ósmoklasisty przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 ·         języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

celującym - 35 pkt

bardzo dobrym - 30 pkt

dobrym - 25 pkt

dostatecznym - 15 pkt

dopuszczającym - 10 pkt;

 ·         wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

celującym - 30 pkt

bardzo dobrym - 25 pkt

dobrym - 20 pkt

dostatecznym - 10 pkt

dopuszczającym - 5 pkt.

 

7. W przypadku kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 Ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt.6, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.

8. Maksymalna ilość punktów, jaką kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym, wynosi 200.

9. Do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika zostaną przyjęci uczniowie w kolejności od najwyższej ilości punktów do wyczerpania limitu miejsc, które szkoła posiada.

 

10. Do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w pierwszej kolejności jest przyjmowany laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

 

V. Zasady rekrutacji

 

1.    Kandydaci do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego składają elektronicznie wniosek o przyjęcie do klasy I (podpisany przez co najmniej jednego z rodzica/prawnego opiekuna) oraz w przypadku braku podpisu elektronicznego, składają wydruk wniosku z odręcznym podpisem rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dokumentami w terminie od 13 maja do 4 lipca 2024r. do godz. 15:00.

 

2.    Kandydaci kończący szkołę podstawową, która objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rekrutacji w macierzystej szkole. W przypadku, gdy tylko wybrane szkoły ponadpodstawowe są objęte systemem rekrutacji elektronicznej, a szkoła podstawowa nie jest objęta tym systemem, kandydaci składają wnioski wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.

 

3.    Wymagane dokumenty:

·         wniosek o przyjęcie do klasy I oraz wypełniony arkusz kandydata do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży;

·         2 zdjęcia legitymacyjne podpisane na odwrocie;

·         poświadczona kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;

·         poświadczona kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty;

·         w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami - orzeczenia kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;

·         zaświadczenia lub dyplomy potwierdzające sukcesy w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych, za które kandydat może otrzymać punkty rekrutacyjne;

·         karta zdrowia.

·         dokument potwierdzający wielodzietność rodziny kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; niepełnosprawność rodziców lub rodzeństwa; dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą;

 

VI.        Harmonogram postępowania rekrutacyjnego

 

1.    Od 13 maja do 4 lipca 2024r. do godz. 15:00 - złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej wraz z wymaganymi dokumentami.

 Termin w postępowaniu uzupełniającym - od 17 lipca do 24 lipca 2024r. do godz. 15:00.        

2.    Od 21 czerwca do 4 lipca 2024r. do godz. 15:00 - uzupełnienie wniosku
o przyjęcie do klasy I szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiany przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

 3.    Do 9 lipca 2024r. do godz.15:00 - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły, w tym weryfikacja spełniania przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym. Podjęcie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz.900 ze zm.) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną potwierdzonych przez wójta(burmistrza lub prezydenta)okoliczności zawartych w tych oświadczeniach.            

Termin w postępowaniu uzupełniającym - do 29 lipca 2024r. do godz. 15:00.

4.    11 lipca 2024r. godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Termin w postępowaniu uzupełniającym 30 lipca 2024r. godz. 12:00.

5.    Od 11 lipca do 15 lipca 2024 do godz. 15:00 - potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I szkoły ponadpodstawowej, do której kandydat został zakwalifikowany w postaci przedłożenia: oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Termin w postępowaniu uzupełniającym - od 30 lipca do 1 sierpnia 2024 do godz. 15:00.

Do w/w dokumentów kandydat dołącza kartę informacyjną.

6.     16 lipca 2024r. do godz. 12:00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Termin w postępowaniu uzupełniającym - 2 sierpnia 2024r. godz. 12:00.

 7.     Do 17 lipca 2024r. - poinformowanie przez Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Termin w postępowaniu uzupełniającym –do 5 sierpnia 2024r.

 8.    Do 18 lipca 2024r. - opublikowanie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Termin w postępowaniu uzupełniającym - 6 sierpnia 2024r.

 9.     Do 19 lipca 2024r. rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do szkoły.

Termin w postępowaniu uzupełniającym - do 7 sierpnia 2024r.

 10.  Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata do szkoły w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

11.  Do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 12.  Do 3 dni od dnia złożenia odwołania Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika
ul. A. Mickiewicza 9
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
tel. 33-8766-526
faks. 33-8766-526
e-mail:
 sekretariat@lokalwaria.pl

http://www.lokalwaria.pl

Regon 356549345. NIP 551-23-14-307